covid- 19

  • Čeština
  • English
  • Русский

COVID-19 – optimalizace diagnostiky

Popis projektu

Úvod: Onemocnění Covid-19 je nové, a ještě nepříliš dobře zmapované onemocnění vyvolané virem SARS-CoV-2.  Mezi nejčastější klinické příznaky patří horečka, suchý kašel, dušnost, ztráta čichu, nosní obstrukce, bolest v krku, únava, chuťová dysfunkce, bolest hlavy, myalgie, rinorea. Šíření nového koronaviru zasáhlo během prvních tří měsíců roku 2020 téměř každou zemi. Během tohoto počátečního období se v některých regionech epidemie rozvinula explozivně, což vedlo k rychlému přetížení zdravotnických systémů. První pacienti pozitivní na SARS-CoV-2 byli v České republice potvrzeni 1. března 2020. Systematická opatření pro diagnostiku a pěči o pacienty s onemocněním COVID-19 byla ve Fakultní nemocnici v Plzni zavedena o týden později. Fakultní nemocnice centralizovala všechny symptomatické pacienty s COVID-19 z celého Plzeňského kraje.

 Cíl: Cílem projektu je na skupinách nemocných a kontrolních skupinách zdravých osob hledat vztahy mezi PCR průkazem viru SARS-CoV-2, tvorbou IgM a IgG protilátek a stávajícími, popř. novými biomarkery (imunochemickými, biochemickými i molekulárně biologickými). Bude se jednat především o vybrané nádorové markery, IL a hormony.

 Metodika: Jedná se o prospektivní studii, která bude zahrnovat pacienty s onemocněním COVID-19 i zdravé jedince. V rámci studie plánujeme odebírat probandům periferní žilní krev v objemu cca 8 ml v čase stanovení diagnózy a poté v případě potvrzení onemocnění při dalších pravidelných kontrolách v intervalu 3 měsíců. Každý pacient bude před zařazením do studie poučen a podepíše informovaný souhlas. Pro sběr dat jsou připraveny dotazníky, jeden cíleně pro zaměstnance nemocnice, druhý pro ostatní pacienty.

Očekávané výsledky: Očekáváme nalezení vztahů mezi klinickými symptomy, PCR pozitivitou, tvorbou protilátek a dalšími biomarkery, které mají souvislost s již známými klinickými stavy a chorobami. Důležitými výstupy bude jednak hodnocení významu protilátek proti SARS-CoV-19, dále pak význam protilátek vzniklých v souvislosti s očkováním, a především význam výše uvedených biomarkerů pro posouzení agresivity a progrese onemocnění vč. možnosti predikce chronických nebo trvalých změn.

Rizika pacientů: Studie nepřináší rizika ani nadměrnou zátěž pro zúčastněné.

 Diskuze: Covid-19 je nové onemocnění. V současné době jsme v období vyhodnocování rizikových faktorů, skládání mozaiky klinického obrazu, posuzování chronických či trvalých následků a vytváření efektivních protiepidemických opatření a možností jejich monitorace, eventuálně optimalizace. Zkušenosti z fakultní nemocnice, jak z přímé péče o pacienty, tak následnýého výzkumu, budou cenným příspěvkem k poznání nového typu koronaviru.

 Závěr: Pochopení souvislostí výskytu infekce SARS-CoV-2 je zásadní pro správnou strategii nejen diagnostiky a léčby, ale též pro přijetí efektivních protiepidemických opatření s cílem ochránit rizikové skupiny v populaci.

Projektu bylo uděleno schválení Etické komise FN a LF UK v Plzni č. 354/2020.