Zpráva z pracovní cesty Barcelona

 • Čeština
 • English
 • Русский

23rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EUROMEDLAB 2019)

Barcelona, 19. – 23.května 2019

 

Účastníci: Za FN Plzeň se účastnili: RNDr. Marie Karlíková, Ph.D., Ing. Jana Engová, prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., doc. MUDr. Daniel Rajdl, PhD.

Dovezené materiály: sborník abstrakt, reprinty posterů

 

Souhrn informací z konference:

Jednalo se o největší evropský kongres laboratorní medicíny s více než 3000 účastníky. Odborný program zahrnoval 4 plenární přednášky, 5 paralelních sympozií/den, tj. 20 sympozií, a 40 firemních workshopů. Prezentovalo se více než 60 firem či odborných společností. Plenární přednášky byly věnované některým globálním problémům a výzvám, a to stárnutí a s ním spojenými nemocemi, managementu klinických dat, farmakogenetice a epigenetice, vývoji léčiv proti HIV a neinvazivnímu prenatálnímu testování pomocí analýzy fetální cfDNA.

 

Výběr z témat sympozií:

 • Nový vývoj u starých nemocí – novinky týkající se kardiomarkerů, markerů diabetu a markerů onemocnění ledvin
 • Biomarkery iktů
 • Principy a aplikace epigenetiky
 • Nádorové biomarkery – tekuté biopsie
 • Vzdělávání v laboratorní medicíně
 • Hemoglobin A1c v klinické praxi
 • Externí kontrola kvality v digitální éře
 • Personalizovaná imunosuprese
 • Nové trendy v diagnostice vrozených metabolických vad
 • Preanalytická fáze
 • „Big data“ v laboratorní medicíně
 • Markery chronického onemocnění jater

 

Výběr z přednášek:

Současný pokrok ve znalostech mechanismů stárnutí a jejich klinických aplikací
(Manuel Serrano, Institut for Research in Biomedicine, Barcelona)

Autor se zabývá studiem senescentních buněk a buněčného reprogramování a jeho využití pro vývoj léků zacílených na eliminaci senescentních buněk. Tyto léky by měly velký význam pro vývoj léčiv onemocnění spojených se stárnutím, jako jsou fibrózy, ateroskleróza či neurodegenerativní onemocnění. Autor prezentoval slibné výsledky pokusů in vitro a in vivo na myších.

Health Data Research UK (HDR UK): možnosti a příležitosti pro zdravotní data
(Andrew Morris, ředitel HDR UK, University of Edinburgh, UK)

HDR UK je nezisková organizace sdružující 22 výzkumných institucí napříč UK, disponující velkým souborem zdravotních dat. Autor diskutoval možnosti poskytované informačními technologiemi (např. elektronické záznamy pacientů, „big data“, …) a jejich vliv na zlepšování kvality zdravotní péče. Zdůraznil perspektivy jako personalizovanou medicínu, význam velkých prospektivních studií, mezioborové spolupráce, biobank a souborů „big data“, a nutnost zajištění kvality dat.

Co je nového v oblasti kardiomarkerů?
(P. Laitinen, EFLM WG Cardiac Markers)

Pracovní skupina EFLM Cardiac Markers již potřetí organizuje dotazníkové šetření CARdiac MArker Guideline Uptake in Europe (CARMAGUE) týkající se využívání a implementace kardiomarkerů v evropských zemích a Severní Americe. Výsledky předchozích šetření ukázaly na konkrétní problémy
v používání kardiomarkerů v klinické a laboratorní medicíně. Nejnovější dotazník je pro účastníky přístupný do října 2019 online na stránkách www.carmague.fi.

Pokrok v diagnostice pomocí ctDNA a časné detekci nádoru
(D. van de Broek, Holandsko)

Byl prezentován krevní test CancerSEEK (založený na technice tekuté biopsie), který vyhodnocuje nejen mutace v cfDNA, u nichž je známa souvislost se vznikem zhoubných nádorů, ale zároveň koncentraci osmi cirkulujících proteinových markerů. Význam tohoto testu je zřejmě významný pro lokalizaci nádoru, avšak jeho senzitivita klesá u velmi časných stadií nádorového onemocnění.

Preanalytická fáze – Detekce a management hemolýzy
(A.M.Simundic, Chorvatsko)

Byla prezentována problematika hemolýzy jako jedné z nejrozšířenějších laboratorních chyb. Hemolýza se podílí na spektrofotometrických a chemických interferencí což v důsledku vede k nesprávným výsledkům u např. velmi důležitých analytů jako K, TnT nebo bilirubin. Byl kladen důraz na nutnost automatizované detekce hemolýzy, iktericity a lipémie.

Symposium „Laboratory Medicine Training in Europe“

Byly představeny iniciativy v oblasti vzdělávání v laboratorní medicíně, zejména pro mladé vědce:

 

Pracovníci FN Plzeň byly autory či spoluautory následujících posterů:

 • Examination of different pre-analytical conditions on the values of anti-müllerian hormone (AMH) measured using the Access AMH Assay (O. Topolcan, M. Pestova, M. Karlikova, A. Ruzhanskaiaa, G. Agarkova)
 • Assessment of methylated derivatives of glycine in patients with metabolic syndrome and prediabetes (V. Sudova, J. Racek, D. Rajdl, L. Trefil)
 • Stabilization of glucose concentration in the new VACUETTE® FC mix blood collection tube for diagnosis of diabetes (S. Griebenow, J. Racek)

 

Závěr: Kongres byl přínosný zejména z hlediska možnosti srovnání našich zkušeností z rutinní praxe, výzkumu a vzdělávání se zkušenostmi odborníků z jiných zemí. Potvrdili jsme si, že trendy, které sledujeme a které jsou obecně vnímané jako klíčové, jsou: personalizovaná medicína – zapojení informačních technologií – biobanky – molekulární biologie – spolupráce a training.

Zprávu zpracovaly: Dr.Karlíková, Ing. Engová