Preanalytická fáze

 • Čeština
 • English
 • Русский

Indikace k vyšetření

Pro výběr požadovaných metod slouží přehled prováděných metod. Při indikaci je vhodné se řídit doporučenými postupy uvedenými u jednotlivých metod.

Příprava pacienta

Příprava pacienta je v kompetenci klinika, laboratoř pouze doporučí způsob odběru, dietu, eliminaci léků a dobu, po kterou by měly být vysazeny, protože ovlivňují vyšetření. Tyto údaje jsou uvedeny u jednotlivých metod.

Obecně jsou metody standardizovány na ranní odběry mezi 7-9 hod. Nádorové markery lze nabírat v průběhu celého dne. Markery kostního metabolismu (např. CTx) podléhají denním rytmům, doporučujeme náběr vždy ve stejném čase, nejlépe ráno. Látky s výrazným denním cyklem, např. kortizol, je nutné nabírat v přesně specifikovaných časech – ranní kortizol (7-9h) x odpolední kortizol (16-18h).

Odběr materiálu

Odběry biologického materiálu provádějí klinická pracoviště; laboratoř odběry neprovádí.

Venózní krev

Ve FN Plzeň se pro odběr krve používá odběrový systém Vacuette Greiner ®. Jde o bezpečný odběrový systém, kde při správné manipulaci nedochází k přímému kontaktu zdravotnického pracovníka s krví pacienta. Je nutno dodržet správný postup při odběru materiálu (viz Laboratorní příručka, kapitoly 5.6, 5.7).

Pro různé typy vyšetření je třeba odebírat krev do různých odběrových zkumavek (viz níže). Druh použité odběrové nádoby příslušející k jednotlivým vyšetřením naleznete u dané metody. Je možné používat odběrové zkumavky od jiného výrobce, ale musí být vždy dodržen odpovídající typ materiálu (sérum, EDTA plazma).

Sérum - Vaccuetta s červeným víčkem                                     

Odběrová zkumavka pro srážlivou krev, tento typ zkumavky obsahuje separační gel a aktivátor srážení. Ze séra se v naší laboratoři provádí většina vyšetření.
Při odběru srážlivé krve je vhodné, aby se krev srazila v místě odběru (nechat zkumavku stát cca 20 minut při pokojové teplotě), čímž se zabrání možné hemolýze vzorku při okamžitém transportu; krev nesmí být vystavena přímému světlu.

EDTA Plazma - Vaccuetta s fialovým víčkem                       

Odběrová zkumavka pro nesrážlivou krev s antikoagulačním činidlem K3 EDTA. Použití jiných antikoagulancií není obecně pro naše metody vhodné.
Při odběru nesrážlivé krve je třeba vzorek hned po odběru zlehka promíchat např. otáčením zkumavky (netřepat!); transport do laboratoře je možný ihned.

 

Moč

Všechna vyšetření prováděná v moči v naší laboratoři jsou vázána na sběr moči po dobu 24 hodin. Výsledky jsou vydávány jako kvantitativní údaj/24 hod. Není proto možné provádět vyšetření v moči bez sběru nebo v jiném časovém intervalu a je vždy nezbytné uvádět na žádance celkovou diurézu (objem vyloučené moči) za 24 hod.

24-hodinový sběr moči pro stanovení

V 6:00 hod. ráno se pacient vymočí do WC, a dále již sbírá moč do sběrné nádoby. Poslední sběr je v 6:00 hod. ráno druhý den. Po ukončení sběru je nutné zjistit diurézu (odečet objemu v odměrném válci), moč promíchat a odlít minimálně 10 ml vzorku moče do zkumavky. Tuto zkumavku je třeba označit, na žádanku zaznamenat celkovou diurézu a odeslat do laboratoře. Vzorek sbírané moče dodejte do laboratoře nejpozději do 24 hodin po ukončení sběru za předpokladu, že je uchováván v dobře uzavřené odběrové nádobě v chladu a v temnu.

Ostatní biologický materiál

Provádíme některá vyšetření v plicním výpotku (Plf), ascitu (Asc), cystickém punktátu (Cpu), mozkomíšním moku (Csf) a plodové vodě (Amf). Daný biologický materiál musí být jednoznačně specifikován na žádance, je třeba použít plastovou nebo skleněnou 10 ml zkumavku bez aditiv.
Indikujte tato vyšetření pouze u metod, u kterých je uveden tento materiál ve speciální části pro jednotlivé metody!

Transport biologického materiálu

Transport musí být dostatečně rychlý (do 2 hod.), aby mohla být provedena včasná separace vzorku.
Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit ochranu a transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu na laboratorní - pokojovou teplotu v zimě). Mráz může způsobit hemolýzu krevních vzorků, naopak při vyšších teplotách dochází k inaktivaci enzymů.
Vzorky musí být transportovány v kolmé poloze, uzavřené a odběrová nádobka nesmí být v žádném případě zvenčí potřísněna biologickým materiálem. Během transportu musí být odběrové nádoby umístěny v pevné a nepropustné nádobě nebo stojánku odděleně od žádanek.

Speciální transport

Nesrážlivá krev (EDTA) pro stanovení parathormonu (PTH), ACTH  a nefrinů (metanefrinu a normetanefrinu) se posílá do laboratoře V LEDOVÉ TŘÍŠTI a co nejdříve po odběru.

       Příprava ledové tříště

 • Smíchejte kousky ledu nebo ledovou tříšť s vodou (poměr 1:1) a do této směsi vložte zkumavku ihned po odběru. Led ve vodě postupně odtává a udržuje konstantně teplotu vzorku těsně nad bodem mrazu. 
 • Vzorek  NESMÍ být vložen jen do ledu (bez vody), dochází pak ke zmrznutí a hemolýze!!!!!

Nesrážlivá krev (EDTA) pro stanovení FGF 23 se posílá do laboratoře při teplotě 2-8oC.

Nesrážlivá krev (EDTA) pro stanovení aldosteronu a reninu se posílá do laboratoře při pokojové teplotě - vzorky nesmí být vystaveny chladu!

Nejdůležitější faktory ovlivňující preanalytickou fázi

Transport, skladování

Denní biorytmy (viz oddíl Příprava pacienta)

Hemolýza - úplně znemožňuje hodnocení výsledků pro NSE a thymidinkinázu, může interferovat i u dalších stanovení. Hemolýzu působí:

 • prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře
 • znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku
 • použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává
 • prudké třepání krve ve zkumavce (připadá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru)
 • vysoká nebo nízká teplota (chladová hemolýza - uskladnění vzorku plné krve v lednici nebo mrazáku, ponechání vzorku blízko tepelného zdroje)
 • použití vlhké odběrové soupravy